The relation between man and food
must be revised.
We need to bring closer knowledge and eating
eating and cooking, cooking and producing,
producing and nature,
working in the whole value chain,
aiming to strength the territories
from their biodiversity, agrodiversity
and sociodiversity, to ensure
good food to all and to the environment.
Kadzoxoopa kanakaika aatsianai ikapaka
matsia koaka lhiehe iñhawadattiri tseenakha.
Walhiotsa watsoometaka yanhekhetti
iñhakhetti iapidza, iñhakhetti idzanaketti iapidza,
idzanakhetti ipanakhetti iapidza, ipanakhetti
hipai nako peri iapidza, wadeenhikaro phiome
nhaa lideenhikanaa imatsiaka, kadzo watsa
wattaita wakhedzakotaka wahipaitenaai,
nanakhitte nhaaha kawhiperi awakada liko,
paniattinai kiniki rikoperi, wanawikikanaidzo,
walhio karo watsa iñhawadatti matsiadali phiome
irhio nheette wemakawa liko irhio tsakha.